Mrowla, 1 maja 2021 r. 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Żłobka określa jego strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres działań.

§ 2.

Żłobek działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2019, poz. 409)
 • Uchwały Rady Gminy Świlcza Nr XXXI/254/2020 wraz z załącznikiem nr 1 - Statut Żłobka Gminnego w Mrowli.

§ 3.

Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) – 4 rok życia.

§ 4.

 • Miejscem działania Żłobka jest Mrowla 74
 • Organem, który utworzył Żłobek jest Gmina Świlcza.
 • Żłobek dysponuje 31 miejscami.
 • Żłobek jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Świlcza, prowadzoną w formie jednostki budżetowej Gminy.
 • Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Wójt Gminy Świlcza.

§ 5.

Żłobek realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną nad dziećmi, o których mowa w § 3.

Rozdział II.
Organizacja, zadania oraz zakres opieki i wychowania realizowane przez żłobek.

§ 6

 1. Żłobkiem kieruje Dyrektor Żłobka, zwany dalej Dyrektorem.
 2. Dyrektor zarządza Żłobkiem jednoosobowo i reprezentuje placówkę na zewnątrz.
 3. Dyrektora Żłobka zatrudnia Wójt Gminy Świlcza.
 4. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Świlcza.
 5. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą Żłobek jako pracodawcę jest Dyrektor.

§ 7.

 Do działalności podstawowej Żłobka należy:

 1. Tworzenie dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
 2. Poszanowanie podmiotowości dziecka,
 3. Zaspakajanie potrzeb dziecka w szczególności poprzez kierowanie się:
  • dobrem dziecka,
  • poszanowaniem praw dziecka,
  • koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez indywidualne oddziaływania wychowawcze,
 4. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
 5. Organizowanie codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,
 6. Uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi,
 7. Przestrzeganie standardów świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych,
 8. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w zakresie opieki i wychowania dzieci.

§ 8

 1. Żłobek czyny jest w godzinach od 6:30 do 16:30
 2. Czas oraz organizację pracy poszczególnych komórek organizacyjnych żłobka określa w drodze zarządzenia Dyrektor Żłobka.
 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 Dyrektor Żłobka wywiesza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających z usług żłobka, lub w inny dostępny sposób.

§ 9

 1. Przyjmowanie dziecka do żłobka odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: rodzic/opiekun prawny dziecka w celu zapisania dziecka do żłobka składa Dyrektorowi Żłobka kartę zapisu. Dyrektor Żłobka przyjmuje karty zapisu przez cały rok. Dzieci do żłobka przyjmowane są w ramach posiadania wolnych miejsc. 
  W dniu przyjęcia do żłobka, dziecko powinno posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 2. Do żłobka nie są przyjmowane dzieci chore.
  W razie stwierdzenia zachorowania w trakcie pobytu dziecka w żłobku, rodzice/opiekunowie prawni dziecka, na wezwanie żłobka, mają obowiązek bezzwłocznego odebrania dziecka z placówki.
  Każde dziecko, korzystające ze świadczeń żłobka, powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych lub pisemnie upoważnioną przez w/w inną osobę.
 3. Zasady odpłatności za żłobek:
 • korzystanie ze żłobka ma charakter odpłatny, na pełny koszt utrzymania dziecka w Żłobku składają się opłata za pobyt dziecka w żłobku i opłata za żywienie,
 • opłata powinna być wniesiona do 10-go dnia każdego miesiąca,
 • rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłaszania każdej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej przed dniem nieobecności do godziny 12.00,
 • wysokości opłaty za pobyt dziecka, której mowa w ust. 2 i dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku gminnym Gminy Świlcza oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat ustala Rada Gminy Świlcza w drodze uchwały.

§ 10

 1. Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających ze żłobka może nastąpić w przypadku:
 • nie uregulowania przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka, wymagalnych opłat za -korzystanie ze żłobka, o których mowa w § 9 ust.2 pkt.2 dotyczących jednomiesięcznej zaległości,
 • nie zgłoszenia się dziecka do 5 dni od daty zapisania dziecka, gdy rodzice/opiekunowie prawni nie powiadomią Dyrektora Żłobka o przyczynie jego nieobecności,
 • na wniosek rodziców lub opiekunów z różnych przyczyn z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w przypadku częstych chorób dziecka, zgłoszenie zamiaru wypisania przed pierwszym dniem następnego miesiąca,
 • rozwiązania umowy w sprawie korzystania ze żłobka z przyczyn innych niż opisane w pkt. 1,2 i 3 w drodze porozumienia stron.

§ 11.

Wszyscy pracownicy żłobka są pouczeni o zasadach bezpieczeństwa i higieny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12.

Dyrektor żłobka określa ilość grup ich strukturę wewnętrzną oraz obsadę etatową.

§ 13.

Działania Żłobka mogą być uzupełniane wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy.

§ 14.

 1. Dyrektor kieruje Żłobkiem i odpowiada za realizację zadań, w szczególności określonych w regulaminie organizacyjnym oraz za całość gospodarki finansowej Żłobka, a zwłaszcza za:
  1. sprawną i zgodną z przepisami prawa pracę Żłobka
  2. określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej,
  3. podział zadań i kompetencji pomiędzy pracowników oraz właściwy dobór kadr zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi,
  4. nadzór nad realizacją zadań i jakością działań poszczególnych pracowników Żłobka,
  5. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny i porządku pracy,
  6. sporządzanie informacji, analiz, sprawozdań i bilansów potrzeb, w tym projektów finansowo-rzeczowych oraz inwestycyjnych, związanych z zakresem realizowanych zadań,
  7. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  8. organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi Żłobka,
  9. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Żłobka,
  10. w czasie nieobecności, obowiązki dyrektora przejmuje osoba przez niego wyznaczona.

§ 15

 1. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:
  1. reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,
  2. dokonywanie czynności prawnych i składanie oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego na mocy udzielonych pełnomocnictw i upoważnień,
  3. prawidłowa realizacja polityki kadrowej i płacowej Żłobka,
  4. dokonywanie oceny pracy pracowników oraz prowadzenie awansu zawodowego pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  5. zarządzanie powierzonym majątkiem,
  6. zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań Żłobka oraz z wykonania budżetu,
  7. realizacja i przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych,
  8. Dyrektor kieruje Żłobkiem poprzez wydawanie zarządzeń.
  9. Dyrektor posiada prawo do podpisywania dokumentów w pełnym zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
  10. Dyrektor może udzielać pełnomocnictwa innym pracownikom do podpisywania określonych dokumentów, z wyłączeniem zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych.
  11. Podczas nieobecności Dyrektora prawo do podpisywania dokumentów posiada upoważniony pisemnie pracownik Żłobka.

§ 16

 1. Na strukturę organizacyjną Żłobka składają się:
  1. dział dydaktyczno-medyczny,
  2. dział administracyjno-gospodarczy,
  3. sekcja ekonomiczno-finansowa.

§ 17

 1. DZIAŁ DYDAKTYCZNO - MEDYCZNY
  1. W dziale tworzy się następujące stanowiska pracy:
   1. Pielęgniarka/położna
   2. wieloosobowe stanowiska pracy opiekunki dziecięcej,
   3. wieloosobowe stanowiska pracy pokojowej (salowa).
 2. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY
  1. W dziale tworzy się następujące stanowiska pracy:
   1. jednoosobowe stanowisko pracy pomocy kuchennej,
   2. stanowisko pracy konserwatora,
   3. stanowisko pracy sekretarza,
 3. SEKCJA EKONOMICZNO – FINANSOWA
  1. W ramach sekcji tworzy się następujące stanowiska pracy:
   1. stanowisko pracy głównego księgowego,

§ 18

 1. W dziale dydaktyczno-medycznym zatrudnieni są:
  1. opiekunki dziecięce, które zobowiązane są w szczególności do:
   1. organizowania pracy w grupie oraz pracy indywidualnej z dzieckiem,
   2. kierowania procesem wychowawczym dziecka,
   3. opracowania planu pracy,
   4. realizowania zadań wynikających z indywidualnego planu pracy,
   5. pozostawania w stałym kontakcie z rodziną dziecka,
   6. kierowania procesem wychowawczym (jeden wychowawca nie więcej niż 8 dzieci, a w grupie do której uczęszcza choćby jedno dziecko do 1 roku życia lub dziecko niepełnosprawne – jeden wychowawca nie więcej niż 5 dzieci),
  2. pielęgniarka – odpowiedzialna w szczególności za:
   1. udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zorganizowanie pomocy lekarskiej w razie potrzeby,
   2. wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych,
   3. kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych dot. żywienia i higieny,
   4. nadzorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego w żłobku,
   5. prowadzenie dokumentacji medycznej (karty szczepień, rejestr chorób zakaźnych),
   6. szkolenie personelu w zakresie ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych,
   7. prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców i pracowników żłobka.
  3. opiekunki i opiekunowie – do zadań których należy w szczególności:
   1. prowadzenie zabaw z dziećmi,
   2. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
   3. odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza,
   4. stała troska o bezpieczeństwo dzieci,
   5. utrzymanie higieny i porządku w pomieszczeniach żłobka w przypadku braku pokojowych.
  4. pokojowe – odpowiedzialne są w szczególności za:
   1. utrzymanie bieżącej czystości w przydzielonych pomieszczeniach żłobka,
   2. pomoc opiekunom i wychowawcom w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z dziećmi,
   3. pomoc przy karmieniu dzieci i wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych.

§ 19

 1. W dziale administracyjno-gospodarczym zatrudnieni są:
  1. pracownicy kuchni – odpowiadają w szczególności za:
   1. terminowe i dobrej jakości przygotowywanie posiłków dla dzieci,
   2. przestrzeganie zasad BHP i GMP,
   3. racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami żywnościowymi i energią.
  2. konserwator – odpowiada w szczególności za:
   1. sprawność i bieżące naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się w budynku i na terenie żłobka,
   2. utrzymanie terenu żłobka w należytym porządku, pielęgnację zieleni na terenie ogrodu żłobka, zamiatanie, oraz utrzymanie zimowe dróg i chodników wewnętrznych,
   3. pomoc w zaopatrzeniu

§ 20

 1. Do zadań sekcji ekonomiczno-finansowej należy m. in. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej, prowadzenie kasy.
 2. W sekcji ekonomiczno-finansowej zatrudniony jest główny księgowy, do zadań którego należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami
  2. nadzór nad bieżącym i prawidłowy prowadzeniem księgowości budżetowej i podatkowej,
  3. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
  4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
  5. opracowywanie zbiorczych sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu i ich analiza,
  6. prowadzenie kontroli wewnętrznej,
  7. prowadzenie ewidencja druków ścisłego zarachowania,
  8. wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów szczególnych.

Rozdział III.
Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki żłobka.

§ 21

 1. Dziecko korzystające z opieki żłobka ma prawo do:
  • korzystania z usług żłobka w zakresie zapewniającym prawidłowy rozwój dziecka, oparty na standardach opieki i wychowania i poszanowania godności.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, korzystającego z opieki żłobka mają prawo do:
  • pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupach,
  • pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka,
  • wnoszenia skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań przez żłobek,
 3. Skargi i wnioski oraz zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3, można składać w formie ustnej i pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Żłobka .
 4. Informację dotyczącą możliwości składania skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w sprawach opisanych w ust 2 pkt 3, dyrektor żłobka zamieszcza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających z usług żłobka, w inny dostępny sposób.

Rozdział IV.
Warunki współdziałania z innymi instytucjami i organizacjami.

§ 22

 1. Współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych, w szczególności z:
  • innymi Żłobkami,
  • Radą Gminy ,
  • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  • innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci .

Rozdział V.
Postanowienia końcowe.

§ 23.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.